ارائه خدمات تحلیلی به سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران

امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل نیازمند یک مشاور خوب آماری هستیم.همواره شاهد بوده ایم که پژوهشگران به علت عدم اطلاع کافی ناآگاهی از روشهای مناسب تجزیه و تحلیل با سردرگمی مواجه می شوند. تیم تخصصی تحلیل اماری با چندین سال تجربه در زمینه های تحلیل اماری و تجزیه و تحلیل داده ها اماده است تا خدمات ارزنده ای را به سازمان ها، پژوهشگران و دانشجویان در تمامی مقاطع ارائه دهد.

ما آماده ایم تا خدمات خود را با هزینه ای مناسب و با جدیدترین روش های آماری برای شما انجام دهیم. لیست خدمات تخصصی در زیر آورده شده است شما می توانید درخواست خود را از طریق فرم درخواست سفارش در پایین صفحه ارسال کنید تا در اسرع وقت به شما اطلاع داده شود.

تحلیل آماری و روش تحقیق

 • طراحی و گزینش روش‌های پژوهشی
 •   تعیین اندازه (حجم) نمونه
 •   تحلیل آماری با SPSS
 •   تحلیل آماری با Minitab
 •   مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS
 •   تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ
 •   تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز
 •   تجزیه و تحلیل آماری  طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها
 •    مشاوره آماری و راهنمایی محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرح‌های تحقیقاتی ، پروژه‌ها
 •   تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن- ضریب همبستگی پیرسون و …)
 •   تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه – لوجستیک)
 •   تحلیل عاملی  داده‌ها  و پرسشنامه‌ها جهت دسته بندی و کاهش متغیرها بر اساس عامل‌های شناسایی شده
 •   تحلیل عاملی پرسشنامه‌ها جهت تعیین روایی عاملی پرسشنامه
 •   تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Lisrel  و Amos
 •   آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی)
 •   آزمون نرمال بودن داده ها(کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع
 •   تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری
 •   آزمون استقلال  و همگونی متغیرها
 •   آزمون های ناپارامتریک(آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو(خی دو))
 •   آزمون های تعقیبی شفه و LSD
 •   تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)
 •   تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه)
 •   تحلیل خوشه (ِcluster Analysis)
 •   تقسیم بندی بازار
 •   تعیین توزیع آماری داده ها
 •   ارائه و پیشنهاد مؤثرترین روش‌های آماری جهت جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها
 •   ارائه خدمات به پژوهشگران،  اساتید و دانشجویان غیر آماری در جهت کاهش استرس و سردرگمی‌های ناشی از ناآشنایی با  روش‌های آماری و صرفه جویی در زمان به جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و کسب نتایج در کمترین زمان
 •   طراحی و تحلیل آماری طرح‌ها و پژوهش‌های تحقیقاتی و دانشجویی در رشته های مختلف از جمله مدیریت، آمار ، علوم مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، حسابداری و …

مدل سازی و رسم انواع نمودار در اکسل

 •   مدل سازی داده‌ها در اکسل جهت تسریع در محاسبات پیشرفته (مدیریت – حسابداری- مالی- مهندسی)

پیش بینی

 •   پیش بینی به کمک رگرسیون
 •   پیش بینی به کمک شبکه های عصبی
 •   پیش بینی به روش‌های (میانگین وزنی- میانگین وزنی متحرک- نمو هموار سازی ساده- نمو هموار سازی دوبل –هلت وینترز)

تصمیم گیری چندمعیاره

 •   رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با  نرم افزار  Expert Choice
 •   رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه (AHP  فازی، تاپسیس، تاپسیس فازی، تاپسیس سلسله مراتبی فازی)

ارزیابی عملکرد

 •   ارزیابی عملکرد  واحد‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

 


شما دانشجویان عزیز می توانید از طریق فرم زیر برای مشاوره یا تحلیل و سایر خدمات مرتبط با ما در تماس باشید.