تجزیه و تحلیل آماری

 چرا تحلیل آماری مهم است ؟

امروزه استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری (به خصوص نرم افزارهای آماری) بخش جدانشدنی هر کار پژوهشی اعم از مقاله، پایان نامه و پژوهش های سازمانی است. نیاز به تجزیه و تحلیل آماری داده ها و نتیجه گیری منطقی برای اثبات فرضیات یا توصیف شرایط روز به روز افزایش می یابد. یکی از مشکلات پژوهشگران و دانشجویان در فرایند نگارش پایان نامه و مقاله، کمبود وقت و نداشتن تخصص آماری کافی است. گروه تحلیل آماری با استفاده از جدیدترین و دقیق ترین روش ها و نرم افزارهای آماری، در جهت بالا بردن اعتبار نتایج پژوهش هایتان همراه شماست.

چه کسانی خواهان تحلیل آماری هستند؟

  • دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی برای نگارش فصل سوم و چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دروس آماری دوره ارشد و دکتری
  • محققان در زمینه های مختلف (تحقیقات بازاریابی، جامعه شناسی و … ) جهت تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش گزارش های آماری
  • سازمان های خصوصی و دولتی برای تهیه پرسشنامه، گزارشات و نتایج نظرسنجی ها، ارائه دستاوردها و بررسی عملکرد سازمان

نرم افزارهای آماری

گروه تحلیل آماری با مدیر از کارشناسان مجرب و مسلط به انواع نرم افزارهای آماری تشکیل شده است. سایت تحلیل آماری با مدیر در زمینه نرم افزارهای زیر خدمات تخصصی ارائه می دهد:

  • SPSS : تحلیل توصیفی، سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، تحلیل همبستگی، رگرسیون، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون های ناپارامتری و …
  • LISREL : تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، مدلسازی معادله ساختاری مبتنی بر رویکرد ماتریس کوواریانس
  • AMOS : تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، مدلسازی معادله ساختاری مبتنی بر رویکرد ماتریس کوواریانس
  • Smart-PLS : معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی
  •  Expert Choice : تصمیم گیری چند معیاره با روش AHP

انجام تحلیل های آماری زیر در موسسه بامدیر انجام می شود :
AHP
FUZZY AHP
ANP
FANP
ANP_dematel
TOPSIS
FUZZY TOPSIS
VIKOR
FVIKOR
BWM
SAW
SWOT

محاسبات تجمیع:
COPELAND
BORDA
میانگین وزنی