تحلیل سلسله‌ مراتبی AHP در فصل چهارم پایان نامه

آموزش نرم افزارهای آماری

تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد.انتخاب سنجه‌ها یا criterion بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه‌های شناسایی شده نامزدها ارزیابی خواهند شد. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه alternative یا candidates بوده و به جای هم استفده می شوند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که در درجه اول باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم استفاده کرد و با گسترش آن‌ها سنجه‌ها را شناسایی کنیم تا به پایین هرم برسیم.

تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش‌های پرکاربرد برای رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل می باشد که با استفاده از مقایسات زوجی گزینه‌ها به اولویت بندی هر یک از معیارها پرداخته خواهد شد. چنانچه گزینه‌ها زیاد باشد تشکیل ماتریس مقایسات زوجی کار دشواری خواهد بود.
هدف تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای مختلف از طریق مقایسه زوجی است. این تکنیک برای وزن دهی به معیارها نیز استفاده می‌شود. چون افزایش تعداد عناصر هر خوشه مقایسه زوجی را دشوار خواهد کرد به همین خاطر معمولاً معیارهای تصمیم‌گیری را به زیرمعیارهایی تقسیم می‌کنند.

معیار: آن چیزی است که براساس آن انتخاب می‌کنید مثلاً در انتخاب یک مدیر برای سازمان، معیارهای تصمیم‌گیری تحصیلات، پیشینه، شخصیت و … است.
گزینه: آن چیزی است که از میان آن انتخاب می‌کنید مثلاً در انتخاب یک مدیر کاندیداهای موجود همان گزینه‌ها هستند.

مدل‌های زیر به عنوان مدل‌های معروف در مدل AHP مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هدف – معیار
هدف – معیار – زیرمعیار
هدف – معیار – گزینه
هدف – معیار – زیرمعیار – گزینه

در یک مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ممکن است بخواهید فقط معیارها را تعیین وزن نمایید.ممکن است زیرمعیارهایی نیز وجود داشته باشد و هدف تعیین وزن زیرمعیارها است. مدل کلاسیک AHP شامل هدف، معیار و گزینه است که در ادامه با یک مثال کاربردی آموزش داده می‌شود.

تیم تحلیلی با مدیر تحلیل سلسله‌ مراتبی AHP در فصل چهارم پایان نامه را به بهترین شیوه انجام می دهد و شما می توانید برای مشاوره در این زمینه و یا راهنماییهای لازم با ما در ارتباط باشید.