تفاوت بین مقاله علمی پژوهشی و مقاله مروری

مقالات آماری

انواع مقالات علمی و پژوهشی

1️.مقاله پژوهشی (Original Article)

2️.گزارش مورد (Case Report)

3️.مقاله مروری (Review Article)

4️.مرور ساختاریافته (Systematic Review)

5️.یادداشت فنی (Technical Note)

6️.مقاله کوتاه (Short Communication)

7️.نامه به سردبیر (Letter to Editor)

در این قسمت می خواهیم در مورد تفاوت مقاله علمی پژوهشی و مقاله مروری صحبت کنیم.

تفاوت مقاله علمی پژوهشی و مقاله مروری

یک مقاله علمی پژوهشی (research paper) بر مبنای انجام تحقیق و یا آزمایش استوار است. این گونه از مقالات با نام های دیگری مانند مقاله تجربی، مقاله پژوهشی یا تحقیقی و پژوهش اصیل نیز شناخته می شوند.در اینجا تحقیق به معنای انجام یک آزمایش، زمینه‌یابی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه است. در این نوع مقالات، نویسندگان مقاله باید داده‌های خام را جمع آوری کنند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازند. نتایج یک تحقیق علمی پژوهشی بر اساس تعبیر و تفسیر داده‌های خامی است که در طول انجام پژوهش حاصل می شود.

در یک مقاله مروری یا ترویجی مبنای کار بر اساس مقالات چاپ شده می‌باشد. در این نوع مقالات اقدامی مانند انجام آزمایش یا توزیع پرسشنامه و یا اخد مصاحبه ارائه نمی شود. به جای آن، با مبنا قرار دادن مقالات چاپ شده در یک حوزه و زمینه خاص، به جمع آوری و خلاصه‌سازی ادبیات موجود در آن حوزه خاص می پردازند. به این کار مرور مقالات چاپ شده گفته می شود. مرور مقالات چاپ شده به سه روش زیر انجام می‌شود:

مرور روایت گونه و توصیفی از دانش موجود در یک حوزه تخصصی بر اساس مقالات چاپ شده و دردسترس. نوع بعدی، مطالعه نظامند برای پاسخ دادن به یک سوال ویژه در دانش موجود است که معمولا بر اساس ادبیات پژوهش موجود در مقالات چاپ شده انجام می‌شود. و شکل سوم انجام متاآنالیز (meta-analysis) و مقایسه و ترکیب یافته‌ها قبلی مقالات است که معمولاً این کار جهت دسترسی به یک مداخله یا درمان موثر صورت می‌گیرد.

مقالات مروری ادبیات پژوهش مختصر و مفیدی بر اساس مقالات چاپ شده شکل می‌دهند. بنابراین، خوانندگان این مقالات می‌توانند ایده‌هایی درباره دانش موجود در یک حوزه خاص به دست آورند. مقالات مروری فوق‌العاده قوی به ویژه در علوم درمان و پزشکی وجود دارد. بسیاری از مجلات مشهور و معتبر مقالات مروری را چاپ می‌‌کنند. با این حال، شما باید به وب سایت مجله مورد نظرتان نیز توجه داشته باشید تا مطمئن شوید که آیا آنها مقالات مروری نیز چاپ می‌کنند یا خیر.