لیزرل چیست

  • لیزرل چیست؟
    مقالات آماری /
     لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در ...