ضریب همبستگی کانونی چیست

ضریب همبستگی کانونی چیست

همبستگی کانونی یا متعارف، شکل تعمیم یافته رگرسیون چندگانه است که بیش از یک متغیر وابسته را به معادله پیش بینی اضافه می نماید. یادآوری می شود که ضریب همبستگی چندگانه بین «بهترین» ترکیب متغیرهای مستقل و یک متغیر وابسته را نشان می داد. همبستگی کانونی، تحلیل را به بیش از یک متغیر وابسته توسعه می دهد، به بیان دقیق تر، در تحلیل همبستگی کانونی، چند متغیر مستقل و چند متغیر وابسته وجود خواهند داشت. همبستگی کانونی، نمرات مربوط به X و Y، روابط بین متغیرهای X ، روابط بین متغیر های Y و روابط بین مجموعه متغیرهای X و Y را در نظر می گیرد،در نتیجه، ضریب همبستگی کانونی به دست می آید که حداکثر همبستگی ممکن بین مجموعه نمرات X و مجموعه نمرات Y را نشان می دهد. این ضریب هم چنین تاثیر نسبی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می دهد، بنابراین شما می توانید مشاهده کنید که کدام متغیر در روابط بین مجموعه نمرات، بیشترین اهمیت را...
Read More